Behandelovereenkomst

In de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) worden bepaalde aspecten van de zorg binnen de individuele relatie tussen de cliënt en de zorgverlener geregeld. De wet gaat uit van een vertrouwensrelatie waarin cliënt en logopedist op basis van gelijkwaardigheid zoveel mogelijk samen overleggen en beslissen. Zo worden er eisen gesteld ten aanzien van informatie, toestemming en inzage. Om aan deze eisen te voldoen is deze behandelovereenkomst opgesteld. Hierin staan de afspraken die gemaakt zijn omtrent de behandeling en de wijze van vergoeding. Ook uw zorgverzekeraar kan eisen stellen bij het afsluiten van een behandelovereenkomst.

Behandel- en oefenafspraken

 • De duur van 1 behandeling bedraagt ongeveer 20-30 minuten. Het aantal zittingen dat nodig is om de behandeling met goed resultaat af te ronden is van veel factoren afhankelijk en zal per doel in overleg met u worden ingeschat. Mocht er een aanpassing nodig zijn van het voorgestelde behandelschema, dan zal dat met u worden besproken.
 • Afzeggen afspraken/Kosten voor afzeggen
  De behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering tenminste 24 uur van te voren worden afgezegd. Als u niet verschijnt op een afspraak en u hebt niet tijdig telefonisch of via WhatsApp afgezegd, dan brengen wij hiervoor € 30,40 in rekening (ongeacht de reden). Deze rekening is niet bij de zorgverzekeraar te declareren, u bent zelf verantwoordelijk voor het maken en nakomen van een afspraak of afzegging.
 • Bereikbaarheid/openingstijden
  Voor het maken en afzeggen van afspraken is de praktijk telefonisch bereikbaar op telefoonnummer: 038 4539378 of 06 51075218 op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur.
  U kunt ook (tijdig) een bericht achterlaten op de voicemail of WhatsApp.
  Het rechtstreekse telefoonnummer van Rita ten Hoeve is 06 51075218.
  Het rechtstreekse telefoonnummer van Sineke van Heerde is 06 18133604.
 • Vergoeding
  Voor cliënten tot 18 jaar dekt de basisverzekering in bijna alle situaties de logopedische behandeling. Kijk hiervoor echter altijd in de polisvoorwaarden voor de dekking van uw zorgverzekeraar. Vanaf 18 jaar dient u rekening te houden met uw eigen risico en met het feit dat niet alle zorgverzekeraars vergoeden bij Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL) voor volwassenen.
 • Verwijzing/DTL
  Voor de behandeling is toestemming van een arts nodig. Dit kan op twee manier:

  • Verwijsbrief: Een arts (huisarts, KNO-arts, orthodontist, tandarts, kinderarts etc) kan een verwijsbrief geven. Op deze verwijsbrief staat de reden van de logopedische hulp en een verwijsdatum.
  • Directe Toegankelijkheid Logopedie: Hierbij zal de eerste keer een vragenlijst met u doorgenomen worden waarna er besloten kan worden of logopedie zonder verwijzing mogelijk is of niet. De uitkomst van deze vragenlijst wordt aan de huisarts gestuurd.
 • De praktijk behoudt zich het recht voor de behandeling te staken als niet kan worden voldaan aan de betalingsvoorwaarden. Tevens kan de logopedist besluiten de behandeling te staken indien u meer dan twee keer, zonder bericht, niet bent verschenen op de afspraak.
 • De declaraties van de behandelingen worden direct bij de zorgverzekeraar in rekening gebracht. Maakt u gebruik van een restitutiepolis of mocht blijken dat u onvoldoende of niet verzekerd bent, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de declaraties. Raadpleeg onze website voor de actuele tarieven.
 • Aanwezigheid
  Wij doen ons best om op tijd te beginnen met de behandeling en op tijd te stoppen. De nabespreking en (extra) uitleg van huiswerk betreft meestal de laatste 5 à 10 minuten van de behandeling. Voor praktijkbehandelingen dient u plaats te nemen in de wachtruimte van de behandellocatie. Behandelingen vinden uitsluitend plaats op afspraak, in overleg met de behandelend logopedist. Voor behandelingen bij kinderen onder 12 jaar verwachten wij dat ouders aanwezig zijn. Bij behandellocaties op school is er een aanwezigheidsplicht van ten minste 50% voor de ouders/verzorgers.

Verslaglegging
Indien u verwezen bent door een arts mag contact met deze verwijzer als een gegeven worden beschouwd en is expliciete toestemming van u voor het versturen van een verslag aan de verwijzer niet vereist. Als de verwijzer niet de huisarts is, kan aan de huisarts desgewenst een kopie worden gestuurd. U mag altijd een kopie vragen van de verslagen. Mocht het gewenst zijn om contact te hebben met andere deskundigen of direct betrokkenen dan vragen wij hiervoor eerst toestemming aan u.

Privacy en wettelijke bepalingen
De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WPB) geeft regels ter bescherming van de privacy van de inwoners van Nederland. Patiëntengegevens worden gedurende 15 jaar bewaard. Na 15 jaar worden de patiëntengegevens zorgvuldig vernietigd door de praktijkhouder. Heeft u hierover vragen, stel deze dan gerust aan de logopedist.

Geschillen, klachten en cliëntveiligheid
Het kan zijn dat u niet tevreden bent met de aanpak of werkwijze van de logopedist. Bespreek dit meteen met de behandelend logopedist of leg het probleem schriftelijk voor aan de praktijkhouder (Rita ten Hoeve). Komen we er samen niet uit, dan kunt u gebruik maken van het College van Toezicht op de naleving van de beroepscode voor logopedisten of de Landelijke Klachtencommisie Logopedie in de Eerstelijn. Informatie hierover vindt u in de wachtruimte van de behandellocatie en op de website van onze praktijk.
Mochten er andere klachten zijn over bijvoorbeeld de wachtruimte of andere cliënten in de praktijk dan kunt u dit ook aangeven bij de behandelend logopedist.

Bij de eerste behandeling wordt de behandelovereenkomst met u ondertekend.